Friday, May 31, 2024

Thị trường Cá Nước Ngọt khu vực Miền Tây cuối tháng 31/05/2024

Biến động Giá Thủy Sản (Cá, Ếch, Lươn...) khu vực ĐBSCL hiện nay 30-31/5/2024
Giá Ba Ba, Giá Cá Thát Lát, Giá Cá Rô Đồng hiện nay ở Miền Tây bao nhiêu?

GIÁ CÁ TRA

  • Giá Cá Tra giống: 23.000 - 25.000 đ/kg
  • Giá Cá Tra thương phẩm: 27.000 - 28.200 đ/kg


GIÁ CÁ NƯỚC NGỌT


Bảng Giá Cá Ếch Miền Tây mới nhất!

GIÁ ẾCH

  • Giá Ếch thịt: Mẫu 345: 47.000 - 50.000 đ/kg
  • Giá Ếch giống: 350 - 500 đ/con


GIÁ LƯƠN

  • Giá Lươn loại 1 (lươn nhất): 80.000 - 90.000 đ/kg
  • Giá Lươn loại 2 (lươn nhì): 70.000 - 80.000 đ/kg
  • Giá Lươn loại 3 (lươn ba): ~65.000 đ/kg


GIÁ BA BA

  • Giá BaBa thịt thương phẩm: 170.000 - 230.000 đ/kg
  • Giá BaBa giống: 6.000 - 10.000 đ/kg

No comments:

Post a Comment

Popular Posts