Tuesday, November 28, 2023

Lịch thời vụ Nuôi Tôm Nước Lợ năm 2023 - 2024 tại Duyên Hải (Trà Vinh)

Xét Tờ trình số 51/Ttr-PNNPTNT ngày 12 tháng 9 năm 2023 của Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Công văn cải tạo ao, khu nuôi và lịch thời vụ nuôi tôm nước lợ năm 2023 - 2024 trên địa bàn huyện.

Lịch thời vụ thả nuôi tôm nước lợ năm 2024 tại Duyên Hải, Trà Vinh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải quy định thời gian cải tạo ao nuôi, khu nuôi và lịch thời vụ nuôi tôm nước lợ năm 2023 - 2024 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

1. Thời gian cải tạo ao nuôi, khu nuôi:


- Đối với các phương tiện sên bùn, thời gian cho phép hoạt động, bắt đầu từ ngày 15/9/2023 (ngày 01/8/2023 Âm lịch) và kết thúc vào ngày 15/11/2023 (ngày 03/10/2023 Âm lịch). Các phương tiện cơ giới phục vụ cải tạo, tôn cao bờ bao được phép cải tạo ao quanh năm, đảm bảo thực hiện đúng các quy định ban hành.

2. Lịch thời vụ thả nuôi tôm nước lợ năm 2023 - 2024:

Bắt đầu từ ngày 01/12/2023 (ngày 19/10/2023 Âm lịch) và kết thúc vào ngày 31/8/2024 (ngày 28/7/2024 Âm lịch). Như vậy lịch thời vụ thả nuôi tôm nước lợ năm 2024 sẽ kết thúc vào ngày 31/08/2024.


3. Các quy định có liên quan:

- Tổ chức, cá nhân khi cải tạo ao nuôi, khu nuôi phải bố trí khu chứa đát, bùn thải, nước thải. Nghiêm cấm mọi trường hợp cải tạo, đào mới ao nuôi, khu nuôi xả thải đất, bùn, chất thải trực tiếp ra sông, kênh, rạch gây ô nhiễm môi trường, làm bồi lắng, tắt nghẽn dòng chảy.

- Nghiêm cấm mọi trường hợp tự ý đào ao nuôi tôm nước lợ ở những vùng ngoài quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyên phê duyệt. Đồi với những khu vực có rừng và quy hoạch trồng rừng tổ chức, cá nhân nuôi tôm có nhu cầu đào mới, mở rộng diện tích nuôi phải xin phép và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Thủ tục gồm: đơn xin đào ao nuôi tôm, sơ đồ thửa đất, sơ đồ phần đất dự kiến đào, phần diện tích còn lại để trồng rừng và gửi đến Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi có đất tọa lạc.

LỊCH MÙA VỤ THẢ GIỐNG NUÔI TÔM NƯỚC LỢ NĂM 2024

- Chủ các phương tiện cải tạo, đào mới ao nuôi, khu nuôi phải thực hiện nghĩa vụ thuế và bảo vệ môi trường theo quy định; phải trình báo với Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi có phương tiện hoạt động biết để theo dõi, quản lý.

- Tổ chức, cá nhân nuôi tôm nước lợ trên địa bàn huyện phải tuân thủ các quy định về điều kiện cơ sở nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là quy định về đăng ký nuôi trồng đối tượng, thủy sản nuôi chủ lực (tôm sú, tôm thẻ chân trắng) và quy định về bảo vệ môi trường, trong nuôi thủy sản.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các Ban, ngành huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm chỉnh chấp hành nội dung Công văn này, mọi trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts