Friday, February 23, 2024

Giá Thủy Sản (Tôm, Cua, Cá) Cà Mau cập nhật 23/02/2024

CẬP NHẬT GIÁ THỦY SẢN CÀ MAU 23.2.2024 - GIÁ TÔM, CUA, CÁ

Giá Thủy Sản cập nhật giá cả thị trường các mặt hàng thủy sản (giá tôm thẻ, giá tôm sú, tôm giống, giá cua Năm Căn, giá cá chình, cá bống tượng, giá cá lóc đồng, cá sặc rằn, cá kèo, cá nâu...) khu vực Cà Mau hiện nay!

Bảng Giá Thủy Sản Cà Mau hôm nay 23-2-2024

BẢNG GIÁ THỦY SẢN CÀ MAU 23/2/2024


STT Mặt hàng Ngày cập nhật Quy cách ĐVT Giá (đồng) +/-
1 Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) 23/2/2024 20 con/kg kg 165,000-170,000  
2 Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) 23/2/202425 con/kg kg 145,000-150,000  -3.000
3 Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) 23/2/202430 con/kg kg 140,000-145,000  -2.000
4 Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) 23/2/202440 con/kg kg 115,000-120,000  -2.000
5 Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) 23/2/202450 con/kg kg 110,000-115,000  +2.000
6 Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) 23/2/202460 con/kg kg 100,000-105,000  -2.000
7 Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) 23/2/202470 con/kg kg 95,000-100,000  -5.000
8 Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) 23/2/2024100 con/kg kg 88,000-90,000  -5.000
9 Tôm thẻ chân trắng (ao đất) 23/2/2024100 con/kg kg 87,000-89,000  -6.000
10 Tôm sú thương phẩm (ướp đá) 23/2/202420 con/kg kg 230,000-235,000  -5.000
11 Tôm sú thương phẩm (ướp đá) 23/2/202430 con/kg kg 165,000-170,000  
12 Tôm sú thương phẩm (ướp đá) 23/2/202440 con/kg kg 130,000-135,000  
13 Tôm thẻ chân trắng giống 23/2/2024PL 12 con 102 - 108  
14 Tôm sú giống 23/2/2024PL 15 con 30 - 50  
15 Cua yếm vuông (Năm Căn) 23/2/2024Giá bán tại chợ kg 350,000-400,000  -50.000
16 Cua Y (Năm Căn) 23/2/2024> 0,5 kg/con kg 350,000-400,000  -50.000
17 Cua gạch (Năm Căn) 23/2/2024Giá bán tại chợ kg 500,000-550,000  -450.000
18 Cá chình 23/2/2024>1kg/con kg 440,000-460,000  
19 Cá bống tượng 23/2/2024>700g/con kg 500,000-530,000  
20 Cá lóc đồng 23/2/2024> 0,5 kg/con kg 120,000-130,000  +10.000
21 Cá lóc đồng 23/2/2024>1kg/con kg 130,000-150,000  +10.000
22 Cá sặc rằn 23/2/2024>125g/con kg 30,000-60,000  
23 Cá kèo 23/2/202416-20g/con kg 160,000-180,000  


No comments:

Post a Comment

Popular Posts