Tuesday, May 14, 2024

Giá Cá Ếch khu vực ĐBSCL tăng mạnh! 14/5/2024 ✅ Giá Lươn Miền Tây?

14/5/2024 ✅ Cập nhật Giá Cá Ếch Lươn #ĐBSCL mới nhất ↗️ Giá Cá Tra, Cá Chẽm, Cá Điêu Hồng, Cá Lóc, Cá Rô, Rô Phi, Nàng Hai, Cá Trê Vàng tăng cao?
14/5/2024 ✅ Biến động Giá Cá Ếch #ĐBSCL ↗️ Giá Cá Tra, Giá Cá Lóc & Cá Trê Vàng tăng mạnh? Giá Lươn!

GIÁ CÁ TRA


  • GIÁ CÁ TRA: Cá Tra Giống: 25.000 - 27.000 đ/kg (Giảm) - Cá Tra Nguyên Liệu: 27.000 - 28.000 đ/kg (Tăng)
  • GIÁ CÁ LÓC: Cỡ <1kg: 36.000 - 39.000 đ/kg - Cỡ >1kg: 38.000 - 41.000 đ/kg (Tăng mạnh)
  • GIÁ CÁ CHẼM: 61.000 - 63.000 đ/kg (Tăng)
  • GIÁ ẾCH: 47.000 - 49.000 đ/kg (Neo cao)
  • GIÁ LƯƠN: 73.000 - 77.000 đ/kg (Ổn định)
  • GIÁ CÁ TRÊ VÀNG: 48.000 - 51.000 đ/kg (Tăng cao)
  • THỊ TRƯỜNG GIÁ CÁ NƯỚC NGỌT: Giá Cá Trê Vàng, Giá Cá Điêu Hồng, Giá Cá Rô, Cá Rô Phi, Giá Cá Thát Lát...

Bảng Giá Cá Ếch Lươn Miền Tây tham khảo ngày 14/5/2024


GIÁ THỦY SẢN CÀ MAU


Giá Cá Trê Vàng Miền Tây tăng mạnh!

GIÁ THỦY SẢN ĐỒNG THÁP


GIÁ TÔM THẺ, TÔM SÚ


No comments:

Post a Comment

Popular Posts