Monday, May 13, 2024

Cập nhật Giá Thủy Sản (Tôm, Cá, Ếch) các tỉnh Miền Bắc 13/05/2024

Biến động Giá Thủy Sản khu vực Miền Bắc 12-13/5/2024. Giá Tôm Cá Ếch...
Giá Cá Nước Ngọt khu vực Miền Bắc hôm nay biến động?


Giá Ếch Thịt khu vực Miền Bắc đang tăng cao do đang là mùa nghịch: 48.000 - 50.000 đồng/kg

Tham khảo Giá Tôm ở Miền Bắc hiện nay!


  • Bảng Giá Cá khu vực các tỉnh Miền Bắc 12-13/5/2024 
  • Giá Cá Điêu Hồng tại khu vực Miền Bắc 13-14/5/2024 
  • Bản tin thị trường Giá Cá Trê Vàng Miền Bắc 13/5/2024 
  • Giá Thu Mua Cá Rô Phi Miền Bắc Hải Dương 13/5/2024 
  • Báo Giá Cá Trắm Cỏ khu vực phía Bắc ngày 13/5/2024 
  • Biến động Giá Cá Chép tại Miền Bắc ngày 13-14/5/2024 
  • Cập nhật Giá Rô khu vực các tỉnh Bắc Bộ 13-14/5/2024 
  • Thị trường Giá Ếch tại khu vực Miền Bắc 13-14/5/2024 
  • Bảng Giá Cá Ếch Miền Bắc tổng hợp ngày 13-14/5/2024 
  • Tham khảo Giá Tôm Thẻ, Tôm Sú Miền Bắc 14/05/2024 
Thị trường Cá Nước Ngọt Miền Bắc qua bảng giá cập nhật 13/5/2024

No comments:

Post a Comment

Popular Posts